Uživatelské jméno:   Heslo:   Pamatuj si mě  

Telegrafní klíč - 1995

Před mnoha lety jsem zkonstruoval telegrafní klíč pro potřeby kolektivky. Pro velký zájem se výroby ujala firma Onkel. Vzhledem k přesunu webu z QSL.NET, uvádím popis tohoto klíče i s odkazy zde. Popis byl zveřejněn v EI 4/1996 a ARA 5/1996.


Manuál tlg. klíče

Automatický telegrafní klíč s pamětí EEPROM Činnost klíče řídí mikroprocesor PIC16C56 (nebo 16x84), v jehož vnitřní paměti PROM je uložen celý program. Všechna data, která lze do klíče naprogramovat, se ukládají do paměti EEPROM 93C66, takže zůstávají zachována i po odpojení napájecího napětí. Z šestice invertorů je použito pět pro generování rychlosti klíčování a pro odposlech. Stabilizátor 78L05 umožňuje napájet klíč v širokém rozmezí napětí od cca 7V výše. Vysílač se spíná kontaktem relé.

Technické parametry
Napájení: 7.5 až 20V
Klidový proud: < 10mA
Proud při zaklíčování: 25 mA typ. + počet svítících LED (typ. 8 mA na 1 LED)

Rychlost vysílání: plynule nastavitelná 30 až 150 PARIS Počet pamětí: 4 / 8

Délka pamětí: 
1 - 80 buněk (max. 240 viz. dále)

2 - 80 buněk (max. 120 )
3 - 40 buněk (max. 160 )
4 - 40 buněk

Způsob ukládání dat: 2 bitové kódování, 1 buňka (16 bitů) obsahuje 8 kód. znaků (tečka, čárka, mezera, konec paměti)

Klíčování TRX: spínací kontakt relé, maximálně 70V/0.5A

Pastička: dvoupádlová - reálné nebo doplňkové skvízové vysílání jednopádlová - skvízové vysílání se neuplatní

Zadání mezery: volitelné způsobem klíčování min. délka = délka tečky max. délka = délka 28 teček
Nastavení parametrů: programovatelné, parametry zůstávají i po vypnutí napájení
Rozměry plošného spoje: 120 x 89 mm

Klíč umožňuje připojením dvoupádlové pastičky reálné nebo doplňkové skvízové klíčování, při použití jednopádlové pastičky se volba neuplatní. Zadání požadovaného CW textu do paměti se provádí klíčováním pastičky. Každá paměť má pevně stanovený začátek, ale konec je dán až poslední buňkou poslední paměti. Proto je možné použít např. 1 paměť o celkové kapacitě 240 buněk nebo 1 a 2 paměť o velikosti 120 buněk. Postupné uspořádání v EEPROM je 1 - 3 - 2 - 4 . Pokud je potřeba většího počtu pamětí, lze využít funkce Extended mode,kdy dojde k nastavení začátku zápisu nebo čtení do poloviny zvolené paměti. Výběr horní poloviny je signalizován pomocí LED.

Ovládání klíče


Po připojení napájení odvysílá klíč své nastavení, pokud není tato signalizace zablokována. Klíč signalizuje následující stavy:
I - odvysílání M znamená, že je zablokován zápis do pamětí (výhodné při závodech).

II - odvysílání R nebo D znamená reálné či doplňkové klíčování.

III - odvysílání K znamená, že při ukončení vysílání paměti se navíc odvysílá i K.
IV - odvysílání P+ číslo znamená časování mezery při opakovaném vysílání paměti 1 nebo 5. Číslo udává velikost mezery.        
               Pokud není P odvysíláno, je opakované vysílání paměti 1 a 5 bez mezery.

V - rozsvícení LED nad klávesou 4 signalizuje zapnutí rozšířeného (Extended) módu.

Příklad: Po připojení napájení klíč odvysílá D a K to znamená, že je nastaveno doplňkové skvízové klíčování a odvysílání K po ukončení vysílání obsahu zvolené paměti.  

Vysílání obsahu paměti


Stiskem tlačítka 14 je spuštěno vysílání zvolené paměti. Pokud během vysílaní zvolíme další paměť, bude tato odvysílána po skončení vysílání předchozí paměti. Znak K bude vysílán (pokud je zvolen) až po skončení vysílání poslední zvolené paměti. Během vysílání krátce bliká signalizace zápisu. Toto bliknutí je během čtení jedné buňky paměti a lze tímto zjistit počet obsazených buněk.

Stiskem tlačítka Repeat se rozsvítí signalice opakování paměti a opětovným stiskem se signalizace zruší. Jestliže je opakování zvoleno během vysílání, pak je opakována poslední zvolená paměť. Pokud je při opakování zvolena další paměť - opakování se zruší. Stiskem pastičky dojde k přerušení vysílání po dokončení vysíláného znaku (tečka, čárka nebo po nalezení mezery viz. SETUP) a případně i ke zrušení funkce Repeat. Je-li pastička stisknuta velmi krátkou dobu (ťuknutím), dojde pouze k přerušení vysílání, jinak je vysílán znak odpovídající stisknutému pádlu (tečka, čárka).  

Zápis do paměti

Stiskem tlačítka Memory a zvolením čísla paměti se rozsvítí signalizace zápisu do paměti a klíč čeká na první stisk pastičky nebo na ruční ukončení zápisu klávesou Repeat. Po stisku pastičky se spustí zápis do zvolené paměti. Minimální možná mezera mezi znaky je o délce tečky a můžeme ji tedy definovat klíčováním velmi jemně. Maximální vložená mezera je o délce 7 teček. Po načasování maximální mezery klíč ještě chvíli čeká, jestli bude pokračovat klíčování. Doba čekání je odvozena od rychlosti klíčování a odpovídá délce 120 teček. Po uplynutí čekací doby je zápis do paměti ukončen a signalizace zápisu zhasne. Ukončit zápis lze také ručně stiskem tlačítka Repeat. Pokud stiskneme Memory a nezvolíme číslo paměti, lze stiskem Repeat zrušit volbu zápisu do paměti. Jestliže jsme již zvolili číslo paměti a nechceme zapisovat - zrušíme zápis tlačítkem RESET. Vymazání paměti provedeme stiskem Memory, stiskem čísla mazané paměti a nakonec stiskem Repeat.


Příklad: Chceme-li zapisovat do paměti č. 1 stiskneme tlačítko Memory a potom tlačítko 1. Rozsvítí se indikace zápisu a můžeme začít klíčovat požadovaný text. Po ukončení klíčování stiskneme Repeat nebo počkáme až zhasne indikace zápisu. Zapsaný text zkontrolujeme stiskem 1. Stiskem tlačítka TX se zaklíčuje výstup bez akustické signalizace. Použít se může při dolaďování PSV antény.  

Nastavení parametrů klíče

U klíče je použit tzv. POWER ON SETUP (dále POST) a umožňuje dvojí funkci tlačítek.
Funkce tlačítek při POST jsou následující:

1 - přepíná reálné/doplňkové klíčování (cyklicky R-D-R-D atd.)
2 - zapíná/vypíná akustickou signalizaci nastavení klíče.
3 - povoluje/zakazuje vysílání K.
4 - přepíná výběr pamětí 14 nebo 5 8, výběr 5 8 je signalizován svitem LED.
M
- povoluje/zakazuje zápis do paměti.

R - zapíná/vypíná časování mezery

Nastavování se provádí tak, že stiskneme a držíme tlačítko pro příslušnou funkci (1, 2, 3, 4, M,R) a stiskneme RESET. Asi po jedné sekundě tlačítko pustíme. Pokud je zapnuta akustická signalizace stavu, můžeme tlačítko pustit po začátku vysílání stavu. Přesvědčit se o správném nastavení můžeme stiskem RESET.


Při prvním zapnutí klíče je nastaveno reálné klíčování, povoleno vysílání K a zapnuta akustická signalizace. Protože má klíč z technických důvodů spojenu akustickou signalizaci s klíčováním transceiveru, je vhodné během konfigurace klíče a zápisu do paměti odpojit klíčování nebo mít vypnutý TCVR. Klíč nemá výstup spínání TX a vyžaduje aby TCVR byl vybaven CW VOXem, což většina i starších zařízení splňuje.


Plošný spoj pro telegrafní klíč je přizpůsobený k vestavění do krabičky o rozměrech 95x26x130 mm.

i_key1.jpg

Soubory zde